Wij reinigen professioneel, milieuvriendelijk en duurzaam.
 
Offerte aanvragen

bestrating_reinigen.jpg
oprit_reinigen.jpg
oprit_reinigen_1.jpg
schoolplein_reinigen.jpg
steiger_reinigen.jpg
terras_reinigen.jpg
terras_reinigen_1.jpg
vlonders_reinigen.jpg

Disclaimer

Gebruik website

 1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de website (www.123terrasreinigen.nl), en iedere pagina van deze website waarin een hyperlink naar deze disclaimer staat opgenomen (hierna: “de Website”). Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via deze website of de onderneming 123 Terrasreinigen) geleverd worden.
 2. Door de Website te gebruiken wordt ingestemd met de gebruikersvoorwaarden als vastgelegd in deze disclaimer.

Inhoud website

 1. De Website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. 123 Terrasreinigen spant zich ervoor in de inhoud van de Website geregeld te wijzen, te actualiseren, te updaten en/of aan te vullen. Niettemin is het mogelijk dat (een deel van de) inhoud van de Website onvolledig en/of onjuist is.
 2. 123 Terrasreinigen garandeert niet dat de Website foutloos zal werken, vrij zal zijn van virussen, geschikt is voor een specifiek doel of dat de Website te allen tijde beschikbaar is.
 3. 123 Terrasreinigen is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen c.q. te laten aanpassen, dan wel deze te (laten) wijzigen of verwijderen. De onderneming is nooit aansprakelijk voor schade en/of aanspraken ten gevolge van een wijziging of verwijdering van (delen van) de Website.
 4. 123 Terrasreinigen behoudt zich het recht voor om door derden op de Website geplaatste reacties te verwijderen.
 5. Indien mededelingen of informatie op de Website worden geplaatst door gebruikers, wordt daarmee aan 123 Terrasreinigen toestemming verleend deze mededelingen en/of informatie elders te (her)gebruiken.
 6. Op afbeeldingen en teksten op de Website rust auteursrecht van 123 Terrasreinigen als auteursrechthebbende. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Indien een gebruiker een afbeelding en/of tekst wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden, dient deze gebruiker contact op te nemen met 123 Terrasreinigen. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat, betekent niet dat 123 Terrasreinigen in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

Aansprakelijkheid

 1. 123 Terrasreinigen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten aanzien van hyperlinks die via de Website worden gevolgd naar websites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert evenmin dat 123 Terrasreinigen op enigerlei wijze gelieerd is aan de betreffende onderneming, noch dat 123 Terrasreinigen de inhoud of uitgangspunten van de betreffende website onderschrijft.
 2. 123 Terrasreinigen is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of in enig opzicht verband houdende met het gebruik van de Website, of met de onmogelijkheid de Website te kunnen raadplegen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is onder meer, maar niet uitsluitend, van toepassing op de volgende situaties.

Schade ten gevolge van:

 1. Defecten, virussen of andere onvolkomenheden aan apparatuur en/of software, in verband met toegang tot op het gebruik van de Website;
 2. Het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruik van informatie die u via de Website wordt toegezonden;
 3. Het al dan niet functioneren van de Website;
 4. Misbruik van de Website;
 5. Verlies van gegevens door het gebruik van de Website;
 6. Informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld;
 7. Downloaden of gebruiken van software die via de Website beschikbaar wordt gesteld.

Vrijwaring

 1. De gebruiker van de Website vrijwaart 123 Terrasreinigen en diens werknemers, handelspartners, vertegenwoordigers, licentiehouders en de auteur van de onderhavige disclaimer van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Alle kosten of aanspraken inzake het gebruik van de Website of een daarmee verband houdende inbreuk op enige wettelijke regeling of rechten van derden, komen enkel voor rekening van de gebruiker zelf. Daaronder worden begrepen kosten voor schadevergoedingen, rechtsbijstand, accountants, advocaten of juridische procedures.

Intellectuele eigendom

 1. De gebruiker van de Website is verantwoordelijk voor al hetgeen door deze gebruiker vanuit de Website wordt verzonden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Website kan een inbreuk vormen op intellectuele (eigendoms)rechten, privacyrechten of andersoortige regelgeving in de breedste zin des woords. De gebruiker is altijd de enige aansprakelijke in dergelijke situaties. 123 Terrasreinigen kan, gelet op het bepaalde in dit artikel, nooit aansprakelijk gesteld worden voor op enigerlei wijze handelen door de gebruiker van de Website.

Toegang ontzeggen

 1. Het staat 123 Terrasreinigen vrij om de gebruiker van de Website op elk moment de toestemming te ontzeggen om de Website te gebruiken, dan wel om gebruik te maken van bepaalde diensten op de Website, dan wel om de toegang tot de Website volledig te ontzeggen. Gelet op deze overweging staat het 123 Terrasreinigen vrij de toegang van alle gebruikers tot de Website te allen tijde te monitoren.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Haarlem.

Overig

 1. Voor vragen en/of opmerkingen over de Website, kunt u zich wenden tot 123 Terrasreinigen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 2. Bij strijdigheid tussen deze gebruikersvoorwaarden en specifiek van toepassing zijnde voorwaarden, prevaleren de laatstgenoemde voorwaarden.
 3. 123 Terrasreinigen behoudt zich het recht voor om de tekst van deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen zonder daarvan nadere aankondiging of mededeling te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat gebruikers te allen tijde op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen daarvan.

Alle rechten voorbehouden.

© mr. R. van Viersen, Advocaat | Partner bij FIN Advocaten & Fiscalisten te Hoofddorp,
www.finaf.nl | 023 30 30730 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestrating reinigen

Bestrating reinigen

Bestrating reinigen Bestrating met groene aanslag is geen fraai gezicht en bovendien kan het ook nog eens glad zijn als…
Schoolplein reinigen

Schoolplein reinigen

Schoolplein reinigen Een schoon schoolplein vol spelende kinderen bij een onderwijsinstelling is toch het mooiste…
Terras reinigen met stoom

Terras reinigen

Terras reinigen met stoom Wil jij ook van de groene aanslag en mos op het terras af? Het terras reinigen met stoom is…
Vlonders reinigen

Vlonders reinigen

Vlonders reinigen Het gebruik van houten vlonders voor een terras is prachtig en geeft een warme en natuurlijke…
Corona strepen verwijderen

Strepen verwijderen

De corona strepen op straat zijn een erfenis van de corona pandemie en zijn niet meer nodig. De strepen zijn een…
Steiger reinigen

Steiger reinigen

Steiger reinigen Spekgladde steigers in een haven of aan het water is niet alleen gevaarlijk, maar ziet er ook nog eens…
Tuintegels reinigen

Tuintegels reinigen

Tuintegels reinigen Zijn de tuintegels niet meer zo mooi als toen ze in de tuin werden gelegd? Zou je graag van de…
Oprit reinigen

Oprit reinigen

Oprit reinigen Vaak het eerste wat je ziet voor een woning; de oprit! Als deze vies is en onder de groene aanslag zit,…

Wij reinigen professioneel, milieuvriendelijk en duurzaam

Neem gerust contact met ons op, wij nemen de tijd om je precies uit te leggen hoe wij werken.

 • Zonder chemicaliën of reinigingsmiddelen
 • Alleen met stoom reinigen wij onder hoge druk
 • Geschikt voor vlonders, terrassen en alle soorten buiten bestrating
 • Aanslag op een natuurvriendelijke manier verwijderd
 • Schone ondergrond direct veilig voor gebruik voor mens en dier

Contact  Offerte aanvraag

Wij beloven dat we binnen 2 werkdagen contact met je opnemen.

Heb je liever persoonlijk contact? Dat zijn wij telefonisch bereikbaar op 06 55 39 13 80.