Wij reinigen professioneel, milieuvriendelijk en duurzaam.
 
Offerte aanvragen

bestrating_reinigen.jpg
oprit_reinigen.jpg
oprit_reinigen_1.jpg
schoolplein_reinigen.jpg
steiger_reinigen.jpg
terras_reinigen.jpg
terras_reinigen_1.jpg
vlonders_reinigen.jpg

Algemene voorwaarden

Hands & Heights - ALGEMENE VOORWAARDEN

Hands & Heights BV, gevestigd en kantoorhoudend te 2151 CA in Nieuw-Vennep aan Sportveldweg 37.

I. ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan met of door Hands & Heights BV. De aanbiedingen en overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk met Hands & Heights BV overeengekomen zijn. Voorwaarden van de wederpartij zullen niet van toepassing zijn en worden bij dezen uitdrukkelijk verworpen.
2. In deze voorwaarden en de aanbiedingen en overeenkomsten wordt onder de volgende begrippen verstaan:
Opdrachtgever / wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Hands & Heights BV een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en/of waarvoor werkzaamheden worden verricht, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden – schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten – waarvoor een aanbieding is gedaan, waartoe opdracht is gegeven of welke uit de opdracht voortvloeien, dan wel daarmee samenhangen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Werkprogramma: een formulier of andere gegevensdrager waarop Hands & Heights BV een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met aanduiding van hun aard, plaats tijd en frequentie.
Object: schoonmaken van een bestrate ondergrond van stenen of hout.
Producten van de geest: in elk geval werkwijzen, ontwerpen en adviezen.
3. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

II. AANBIEDINGEN
1. Alle door Hands & Heights BV gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven eigendom van Hands & Heights BV en moeten op eerste verzoek aan Hands & Heights BV worden afgegeven. Het is niet toegestaan deze zaken te vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Hands & Heights BV niet tot acceptatie van een opdracht. Ook niet nadat de opdrachtgever te kennen heeft gegeven de opdracht onder die voorwaarden te willen verstrekken. Wanneer Hands & Heights BV een opdracht niet accepteert stelt zij de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.
4. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de diensten van Hands & Heights BV, is deze gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de weder­partij werden gemaakt in rekening te brengen.

III. OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever aan Hands & Heights BV te kennen geeft de opdracht op basis van de door Hands & Heights BV uitgebrachte aan­bieding te willen verstrekken en Hands & Heights BV vervolgens deze opdracht door middel van een schriftelijke order­bevestiging accepteert, dan wel partijen dienaangaande een overeenkomst ondertekenen. Ook komt een overeenkomst tot stand wanneer Hands & Heights BV met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen. Dit laat echter onverlet dat Hands & Heights BV gerechtigd is haar aanbieding (offerte) uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk te wijzigen. Indien opdrachtgever dan niet binnen een termijn van acht dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen deze wijziging komt de overeenkomst tot stand op basis van de gewijzigde aanbieding.
2. De inhoud van de overeenkomst wordt volledig bepaald door de aanbieding (offerte) zijdens Hands & Heights BV en voor zover daarin opgenomen de werkomschrijving. Afwijkingen daarvan zijn enkel rechtsgeldig wanneer zij door Hands & Heights BV schriftelijk zijn aanvaard.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, be­hou­dens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

IV. UITVOERING
1. De overeenkomst zal door Hands & Heights BV naar beste inzicht en vermogen wor­den uitgevoerd. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is er ten aanzien van de door Hands & Heights BV te verrichten werkzaamheden sprake van een inspanning verbintenis.
2. Hands & Heights BV is gerechtigd de werkzaamheden c.q. de uitvoering daarvan op kleine punten te wijzigen zonder dat dienaangaande prijsaanpassing plaatsvindt. Hands & Heights BV draagt er dan zorg voor dat ook na wijziging een resultaat wordt bereikt gelijk aan of vergelijkbaar met hetgeen in het werkprogramma is opgenomen.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden werkzaamheden alleen uitgevoerd op werkdagen. Hands & Heights BV bepaalt door hoeveel en door welke werknemers de werkzaamheden uitgevoerd worden. Opdrachtgever kan dienaangaande geen rechten doen gelden. Voor werkzaamheden buiten de reguliere tijden of op zon- en/of feestdagen kan Hands & Heights BV een toeslag berekenen.
4. Wanneer de opdrachtgever van mening is dat de door Hands & Heights BV verrichtte werkzaamheden niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, zal hij Hands & Heights BV daarvan onverwijld schriftelijk in kennis dienen te stellen. Daarbij dient hij opgave te doen van de door hem geconstateerde afwijking met aanduiding van de aard en ernst en het tijdstip en de locatie. Opdrachtgever dient Hands & Heights BV dan een redelijke termijn van tenminste vijf dagen te gunnen om de geconstateerde afwijking te herstellen. Bij gebreke hiervan kan opdrachtgever aan de geconstateerde afwijking geen enkel recht ontlenen.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft Hands & Heights BV het recht (een deel van) de werkzaamheden door derden te laten verrichten.
6. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hands & Heights BV aan­geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hands & Heights BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hands & Heights BV zijn verstrekt, heeft Hands & Heights BV het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de ver­traging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.
7. Hands & Heights BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroor­zaakt doordat Hands & Heights BV is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8. Hands & Heights BV of door Hands & Heights BV ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor kosten welke voortvloeien uit de bediening of onjuiste bediening van de in het pand van de wederpartij aangebrachte alarminstallatie noch voor de kosten voor de alarmdienst, meldkamer, politie, brandweer, ambulance, sleutelhouder, etc.
9. Indien door Hands & Heights BV of door Hands & Heights BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of op een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste c.q. benodigde faciliteiten.
10. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Hands & Heights BV en de door haar ingeschakelde werknemers en/of derden hun werkzaamheden veilig kunnen uitoefenen.

V. PRIJZEN EN BETALING
1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Hands & Heights BV in euro’s exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten.
2. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Hands & Heights BV gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.
3. Hands & Heights BV is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschotbetaling te vragen welke voor aanvang van de werkzaamheden voldaan dient te zijn. De voorschot betaling bedraagt in beginsel 20% van de overeengekomen prijs. In geval van een duur ­overeen­komst 20% van de overeengekomen jaarprijs of totaalprijs. Opdrachtgever is gehouden deze voorschotfactuur voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden te voldoen, bij ge­breke waarvan Hands & Heights BV gerechtigd is de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat het voorschot is voldaan.
4. Het honorarium van Hands & Heights BV wordt berekend op basis van de door Hands & Heights BV ten behoeve van de wederpartij verrichte werkzaamheden, waarbij de opdracht dient te worden gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis.
5. Betaling dient plaats te vinden op de door Hands & Heights BV aangegeven wijze en binnen de daarvoor door Hands & Heights BV gestelde termijn, doch in elk geval uiter­lijk binnen 30 dagen na factuur­datum. Aan wederpartij komt geen recht tot opschorting en/of verrekening toe.
6. Blijft opdrachtgever hiermee in gebreke dan is hij van rechtswege in verzuim. In dat geval is hij aan Hands & Heights BV naast de hoofdsom de wettelijke handelsrente verschuldigd. Ook is opdrachtgever in dat geval aan Hands & Heights BV de kosten verschuldigd die zij dient te maken om tot invordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten zullen dan minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen.
7. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Hands & Heights BV gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

VI. OVERMACHT
1. Wanneer Hands & Heights BV de overeengekomen werkzaamheden als gevolg van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever niet of slechts gedeeltelijk kan uitvoeren en deze over­macht tijdelijk van aard is, blijft de opdrachtgever aan Hands & Heights BV de voor de volledige werkzaamheden overeengekomen prijs verschuldigd, zulks maximaal voor en periode van drie maanden. Bij overmacht van tijdelijke aard is Hands & Heights BV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandig­heid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

2. Na het verstrijken van de periode van drie maanden als hiervoor bedoeld, zullen partijen bij het voortduren van de overmacht aan de zijde van de opdrachtgever met elkaar in overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst. Is naar het oordeel van Hands & Heights BV de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
3. Hands & Heights BV is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht­ veroor­zakende omstandigheid is gebleken.
4. Indien de opdrachtgever in een overmacht situatie komt, dient hij Hands & Heights BV daarvan onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij zich niet op overmacht zal kunnen beroepen.
5. In geval Hands & Heights BV in een overmacht situatie komt, kan opdrachtgever op geen enkele wijze aanspraak maken op enige vergoeding. In een dergelijk geval zal Hands & Heights BV de keuze hebben om de werkzaamheden welke als gevolg van de over­macht niet uitgevoerd kunnen worden na het beëindigen van de overmacht in te halen c.q. alsnog uit te voeren, of deze niet meer uit te voeren. In dat laatste geval worden die werk­zaamheden op de totaalprijs in mindering gebracht.

VII. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Indien Hands & Heights BV bij de voorbereiding of uitvoering van de opdracht producten van de geest gebruikt of heeft gebruikt, komen de intellectuele eigendomsrechten die hierop krachtens de Wet rusten Hands & Heights BV onverminderd toe. Het is de wederpartij niet toegestaan deze producten te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel zonder toestemming van Hands & Heights BV aan derden ter hand te stellen.
2. De wederpartij garandeert Hands & Heights BV te allen tijde dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, Hands & Heights BV niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij Hands & Heights BV volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Hands & Heights BV geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

VIII. AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor alle directe schade van de wederpartij, welke op enigerlei wijze verband houdt met het niet nakomen van de verplichtingen van Hands & Heights BV uit de opdracht, is de aansprake­lijkheid van Hands & Heights BV beperkt tot het bedrag van de overeen­gekomen totaalprijs voor de desbetreffende werkzaamheden, doch in elk geval tot het bedrag waar­voor Hands & Heights BV zich ter zake heeft verzekerd. In geval de overeenkomst het periodiek verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten betreft wordt onder totaalprijs verstaan, het bedrag dat overeenkomst met de looptijd van de overeenkomst zulks tot een maximum van 12 maanden.
2. Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de (niet behoor­lijke) uitvoering van de werkzaamheden, is Hands & Heights BV niet aansprakelijk, voor zover die aansprakelijkheid niet dwingend in de wet geregeld is, of het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hands & Heights BV. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Hands & Heights BV beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waaruit de schade is voortgekomen, doch in elk geval tot het bedrag waar­voor Hands & Heights BV zich ter zake heeft verzekerd.
3. De wederpartij vrijwaart Hands & Heights BV tegen alle aanspraken welke op eniger­lei wijze met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
4. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade die Hands & Heights BV bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden lijdt als gevolg van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige gedraging. Enige beperking van deze aansprakelijkheid op welke wijze ook zal tussen partijen niet rechtsgeldig zijn.

IX. RECLAMES
1. De opdrachtgever is gehouden om de door Hands & Heights BV verrichtte werk­zaamheden na voltooiing c.q. oplevering te controleren.
2. Een eventuele reclame wordt door Hands & Heights BV slechts in behandeling genomen indien deze Hands & Heights BV schriftelijk bereikt binnen 7 dagen na voltooiing en/of oplevering van de werkzaamheden waarop de reclame betrekking heeft, dan wel indien de gestelde tekort­koming niet eerder ontdekt had kunnen worden, binnen 7 dagen na ontdekking van deze tekortkoming.
3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
4. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht de werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Nadien verrichte reclames worden door Hands & Heights BV niet in behandeling genomen.
5. Indien de reclame door Hands & Heights BV gegrond wordt bevonden, is Hands & Heights BV uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
6. Slechts als en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalings­verplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. Zulks echter alleen betreffende het werk waarop de reclame ziet.

X. OPSCHORTINGSRECHT
1. Hands & Heights BV is bevoegd de verdere nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de wederpartij volledig aan haar (opeisbare) verplichting heeft voldaan.

XI. EIGENDOMMEN VAN WEDERPARTIJ EN DERDEN
1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of namens de wederpartij aan Hands & Heights BV zijn toevertrouwd, zal zij goede zorg aanwenden. Alle zaken van de wederpartij verblijven voor haar risico bij Hands & Heights BV, waartoe de wederpartij desgewenst zelf een verzekering kan afsluiten.

 XII. RETENTIERECHT
1. Hands & Heights BV is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij onder enigerlei titel van de wederpartij onder zich heeft, terug te houden tot het moment dat de wederpartij al hetgeen zij haar verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien Hands & Heights BV zich genoodzaakt ziet haar retentierecht uit te oefenen, is zij tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief opslagkosten.

XII. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle overeenkomsten tussen Hands & Heights BV en haar wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

XIII. GESCHILLEN
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van Hands & Heights BV is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2. Hands & Heights BV is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval zij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Als de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken, in welk geval de zaak aan de burgerlijke rechter zal worden voorgelegd.

XIV. Wijzigingen algemene voorwaarden
1. Hands & Heights BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst  te wijzigen, als ook bij de verlening van de overeenkomst. In dat geval zal zij aan opdrachtgever de gewijzigde algemene voorwaarden schriftelijk doen toekomen.
2. Wanneer opdrachtgever niet binnen drie weken na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden tegen de toepasselijkheid daarvan schriftelijk protesteert, worden de nieuwe voorwaarden geacht op de overeenkomst of de verlengde overeenkomst van toepassing te zijn. Wanneer opdrachtgever binnen deze termijn wel protesteert, blijven de voorheen geldende voorwaarden onverkort van kracht. Een dergelijk protest doet niets af aan de looptijd en/of verlenging van de overeenkomst

Schoolplein reinigen

Schoolplein reinigen

Schoolplein reinigen Een schoon schoolplein vol spelende kinderen bij een onderwijsinstelling is toch het mooiste…
Corona strepen verwijderen

Strepen verwijderen

De corona strepen op straat zijn een erfenis van de corona pandemie en zijn niet meer nodig. De strepen zijn een…
Steiger reinigen

Steiger reinigen

Steiger reinigen Spekgladde steigers in een haven of aan het water is niet alleen gevaarlijk, maar ziet er ook nog eens…
Bestrating reinigen

Bestrating reinigen

Bestrating reinigen Bestrating met groene aanslag is geen fraai gezicht en bovendien kan het ook nog eens glad zijn als…
Vlonders reinigen

Vlonders reinigen

Vlonders reinigen Het gebruik van houten vlonders voor een terras is prachtig en geeft een warme en natuurlijke…
Tuintegels reinigen

Tuintegels reinigen

Tuintegels reinigen Zijn de tuintegels niet meer zo mooi als toen ze in de tuin werden gelegd? Zou je graag van de…
Parkeerterrein reinigen

Parkeerterrein reinigen

Parkeerterrein reinigen Is het parkeerterrein van jouw woning of onderneming niet meer zo netjes als dat je dat zou…
Oprit reinigen

Oprit reinigen

Oprit reinigen Vaak het eerste wat je ziet voor een woning; de oprit! Als deze vies is en onder de groene aanslag zit,…

Wij reinigen professioneel, milieuvriendelijk en duurzaam

Neem gerust contact met ons op, wij nemen de tijd om je precies uit te leggen hoe wij werken.

  • Zonder chemicaliën of reinigingsmiddelen
  • Alleen met stoom reinigen wij onder hoge druk
  • Geschikt voor vlonders, terrassen en alle soorten buiten bestrating
  • Aanslag op een natuurvriendelijke manier verwijderd
  • Schone ondergrond direct veilig voor gebruik voor mens en dier

Contact  Offerte aanvraag

Wij beloven dat we binnen 2 werkdagen contact met je opnemen.

Heb je liever persoonlijk contact? Dat zijn wij telefonisch bereikbaar op 06 55 39 13 80.